Do k có thời gian cày mình cần mua xác RF và cần 1 slot Guild thì liên hệ vs mình.
Fb : Đức Trung Mã
Sdt : 0857987877