Admin cho mem hỏi cái mã 7 số khi tạo mk hòm đồ hay tạo/xóa nhân vật là mã số gì vậy. Có cách nào lấy lại hoặc thay đổi được không. Mem ko biết mã số đó của mình là gì