TOP PHẦN THƯỞNG
1 500.000 Gcent
2 300.000 Gcent
3 200.000 Gcent
4 100.000 Gcent
5 100. 000 Gcent


hangve 0 224 343 Dimension Master 31/01 10:02:41
SMnoo1 0 153 400 Dimension Master 31/01 10:36:24
Doom 0 147 6 Grand Master 31/01 08:34:55
4 CongChua 0 124 342 Muse Elf 30/01 20:38:32
5 Anhzail 0 123 374 Grand Master 31/01 18:01:15

Phần thuởng sẽ được phát vào 20:00 ngày 01/02 !!