ADM xem thế nào chứ đi Huyết lâu mà 14p đã vào đến cổng thành mà đi 5 lần không lần nào hạ cầu để vào. sv2 nhé