Chào toàn bộ AE MU Hà Nội

BQT hôm nay có gộp máy chủ MU Việt Huyền Thoại vào máy chủ Devias

Thời gian gộp từ 10h bắt đầu tư hôm nay 24.03.2020

BQT MU Hà Nội xin thông báo